หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> หน่วยงานทางการศึกษา
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ กยศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 8nv
คำค้น : กยศ

 

 

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ กยศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 8nv

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
------------------------------                 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 (7) และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา และประเภทวิชาและโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 นักเรียน นักศึกษา มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาและหลักสูตรหรือประเภทวิชา ดังนี้
        1.1 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ รวมทั้งการศึกษานอกระบบต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ
        1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
    ข้อ 2 การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2542 ให้กู้ยืมได้ตามประเภทและวิชาที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินรวม ดังนี้
        2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 55,440 บาทต่อปี
        2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 62,500 บาทต่อปี
        2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 70,240 บาทต่อปี
        2.4 ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
    ข้อ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
        3.1 ค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายภาคหรือปีการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ โดยจ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษานั้น
        3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น หนังสือ ตำรา อุปกรณ์ประกอบการเรียน นอกเหนือจาก 3.1 ให้จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
        3.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียน ให้จ่ายดังนี้
            3.3.1 ค่าที่พักของสถาบันการศึกษา ให้จ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษานั้น
            3.3.2 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก 3.3.1 ให้จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
    ข้อ 4 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ข้อ 5 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเฉพาะปีการศึกษา 2542

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2542
(ลงนาม) ศุภชัย พิศิฐวานิช
(นายศุภชัย พิศิษฐวานิช)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายละเอียดการจ่ายเงินในแต่ละระดับการศึกษา (แนบท้ายประกาศ)
ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย
    กับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
1. มัธยมปลาย 10,440 3,000 18,000 24,000 55,440
2. อาชีวศึกษา          
2.1 ปวช. 16,500 4,000 18,000 24,000 62,500
2.2 ปวท./ปวส. อนุปริญญา 20,240 4,000 18,000 28,000 70,240
3. ปริญญาตรี 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000

     “รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ไม่ได้เป็นรางวัลแรกของฝ่ายทุนการศึกษา แต่เราเคยได้
รับรางวัลมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
การศึกษาในภาคใต้ ที่เราสามารถบริหารจัดการและดูแลเรื่องทุนการศึกษาที่ได้มาตร
ฐาน    เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะได้รับ
การดูแลที่ดีทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำคัญเรายังจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษากอง
ทุนฯ ให้รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบต่อการใช้เงินคืนรัฐบาลหลังจาก
จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด”

นางสุธาสินี จำดวง หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษากล่าว

สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Student Loan Fund
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 หลักสูตร  4  ปี”
 วัตถุประสงค์
     เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครอง ชีพระหว่างการศึกษาอันจะเป็นส่วนสำคัญใน
การยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม (สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าและกู้ยืมรายใหม่)
1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี กรณีผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง กรณีกู้รายใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
2.1 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
2.2 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา
2.3 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว
3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
4. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
8. ผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความ ประพฤติเสื่อมเสีย
9. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี (อายุไม่เกิน 43 ปี)
 

 วิธีการขอกู้ยืม (สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่าและกู้ยืมรายใหม่)

ขั้นตอนที่ 1 รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน (เอกสารชุดขาว) ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (S0S)ในวันรายงานตัวและลง
ทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงิน(เอกสารชุดขาว)พร้อมเตรียมหลักฐานประกอบการขอกู้
ดังนี้
2.1   รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอกู้ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (แต่งชุดนักศึกษา)
2.2   ข้อมูลตามแบบคำขอกู้  (กยศ.101-1  ถึง  กยศ.101-4)
2.3   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  (กยศ.102)  กรณีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองประกอบ
         อาชีพอิสระ (โดยให้ผู้รับรองรายได้กรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น)
2.4   หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง กรณี
        บุคคลใดบุคคลหนึ่งประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐบาล / เอกชน  (เป็นเอกสารที่ออกโดย
        หน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น)
2.5   หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ของมหาวิทยาลัย
        หาดใหญ่
2.6   แผนผังแสดงที่อยู่อาศัยของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง
2.7   รูปถ่ายลักษณะที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง (ต้องถ่ายให้เห็นลักษณะของที่อยู่อาศัย)
2.8   ผลการสัมภาษณ์ของอนุกรรมการฯ
2.9   สำเนาเอกสารของผู้ยื่นขอกู้ (อย่างละ 1 ฉบับ)
                -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                -  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่  คือใบ รบ.)
                                                      (สำหรับนักศึกษาเก่า  คือ ใบเกรดเทอมล่าสุด)
                -  สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีล่าสุดหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม
                   (สำหรับนักศึกษาใหม่)
                -  สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สมุดยังใช้งานได้)
                   สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
2.10  เอกสารของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ฉบับ)
                -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                -  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (ถ้ามี)
                -  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่รับรอง
                   สำเนาถูกต้อง
                -  สำเนาทะเบียนหย่า  (กรณีบิดา มารดา  จดทะเบียนสมรสและหย่าร้างกัน) ให้บิดาหรือมารดา
                   ที่นักศึกษาอยู่ด้วยเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
2.11  เอกสารของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  (เป็นบุคคลเดียวกับที่ลงลายมือชื่อใน กยศ.102)
                -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                -  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ กรณีบัตรข้าราชการหมดอายุ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
                   จากหน่วยงานต้นสังกัด
2.12  ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันในสัญญา ไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง ที่ผู้ขอกู้ กรอกข้อมูล ใน กยศ.101-1
ถึง กยศ.101-4) ต้องแนบเอกสารของผู้ค้ำประกัน  อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
                -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  หมายเหตุ 
 

1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องสมบูรณ์ด้วยลายมือตัวบรรจง และห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดเด็ดขาด
2. สำเนาเอกสารต้องถ่ายให้ชัดเจนในกระดาษ A4 และให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ด้วยตัวเองเท่านั้น
3. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลให้การพิจารณาอนุมัติ
เงินกองทุนล่าช้า

**การกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา**

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ของนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาปริ้นแบบคำขอกู้ยืมเงิน(หน้ายื่นกู้ในระบบ e-Studentloan) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
และรวบรวม กับเอกสารแบบคำขอกู้ยืม (เอกสารชุดขาวที่ได้รับจาก sos)  ส่งให้กับฝ่ายทุนการศึกษา ณ ห้องฝ่าย
ทุนการศึกษาชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (ฝั่งสนามฟุตบอล) ตามวัน เวลา ที่ฝ่ายทุนการศึกษา
กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 5 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา  2555 (จัดภายในเดือนกรกฎาคม)
โดยนักศึกษาและผู้ค้ำประกัน(บิดาหรือมารดา) จะต้องเข้าร่วมโครงการทุกคน พร้อมทั้งยื่นเอกสารของผู้ค้ำประกัน
ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอกู้ยืมเงิน(เอกสารชุดขาว) 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาฯและลงชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ” ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดู
ข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและบอร์ดฝ่ายทุนการศึกษา (อาคาร 1 และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา) 

  หมายเหตุ 
 

1. ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา โดยสามารถดูข่าวสารได้ที่หน้า
    e-Service ของนักศึกษาและบอร์ดฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร 1

 
 ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ชำระเงินกองทุนฯ เมื่อ

1. ผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี (นับจากปีที่เลิกหรือจบการศึกษา)
2. ผู้กู้ยืมที่ยังศึกษาอยู่และเคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ แต่ไม่ประสงค์จะกู้เงินอีกต่อไปโดยมีระยะเวลาที่ไม่กู้ติดต่อ
กัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ธนาคารทราบจะถือว่าเป็นผู้กู้ที่ครบกำหนด
ชำระหนี้ด้วย

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นองค์กรการเงินชั้นนำ
มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0-7420-0300 ต่อ 367  หรือ 0-7420-0367


Source: http://www.hu.ac.th/admissiononline/loan1.htm

สอบถามให้เข้าใจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจ่ายตามภาค หรือ ปีการศึกษาคืออะไรครับ แล้วค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น ตำรา อุปกรณ์การเรียน จ่ายเข้าบัญชีของสถาบันหรือ ของนักศึกษาครับ
: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ แต่ต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เก็บได้เท่านั้น โดยสถานศึกษาจะบันทึกกรอบวงเงินที่จะจัดเก็บในขั้นตอนกู้ยืม  โดยวงเงินจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาครับ
Source: http://www.studentloan.or.th/post.php?id=10168

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]