หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิศวกรรมศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คำค้น : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คือ , คณะ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เรียน , วิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering) เป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนอง และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน ทำให้วิศวกรต้องทราบหลักการทางวิศวกรรมของทั้งสองสาขา เพื่อให้สามารถควบคุมกำหนดการทำงาน และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตจำหน่ายในตลาดสากล เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการพัฒนาสินค้า และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรง สีสรรที่น่าใช้และดึงดูดผู้ใช้ เช่น ยานยนต์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน จึงต้องพึ่งเทคโนโลยี สมัยใหม่ทางด้าน CAD/CAM/CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-Aided Engineering), CNC (Computer Numerical Control), Product Design and Development, RP (Rapid Prototyping), ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม เป็นต้น

การเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยได้ทำงานจริงกับเครื่องจักรกล CNC เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE และทัศนศึกษาตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้วิชาหลักทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการเรียนร่วมกันกับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งทำการสอนโดยอาจารย์ประจำภาคนั้นๆ จึงทำให้นิสิตได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรงจากอาจารย์ในสายวิชาชีพดังกล่าว

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้ผลิตวิศวกรที่เป็นความต้องการอย่างสูงให้แก่โรงงานอุตสาหรรม เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในวิศวกรรมสาขานี้สอดคล้องกับลักษณะงานในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้าน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบ วิจัยพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เป็นบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุตสาหกรรมพลาสติกและแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยลักษณะวิชาชีพวิศวกรที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (Research and Development หรือ R & D) วิศวกรออกแบบทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมระบบและเครื่องจักร วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ การออกแบบและผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศสามารถ สมัครเรียนได้ทั้งในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โดยรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนิสิตในสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้แก่ อาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คือ , คณะ    วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เรียน , วิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกลการผลิต

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]